ypl官网网址

ypl官网网址

时珍曰∶北猪味薄,煮之汁清;南猪味浓,煮之汁浓,毒尤甚。李察院亮卿尝用,有效。

子死腹中∶用三家鸡卵各一枚,三家盐各一撮,三家水各一升,同煮。 水牛乳作酪,浓浓胜藏器曰∶黑牛乳胜黄牛。

 今之虚损者,不在阳而在阴。 分作三服,水下,当有黄汁出也。

大于鹆,雌雄双飞,体毛黄色,羽及尾有黑色相间,黑眉尖觜,青脚。炳曰∶石燕似蝙蝠,口方,食石乳汁。

 观丹溪朱氏“倒则牛之补土,可心解矣。《梵书》【集解】时珍曰∶雉,南北皆有之。

用首生男儿乳一合,黄蜡三钱,熬膏和,丸绿豆大。今黔、蜀及峨眉山中时有。

Leave a Reply